I. Rezerwacja
1. Podmiotem zarządzającym obiektem zwanym dalej Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA sprzedającym miejsca noclegowe jest Łubinowe Wzgórze Dziąbor Ryszawa S.K.A.; Łąki 45A, 24-160 Wąwolnica
NIP: 7162834466; KRS: 0000936706
2. Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa się poprzez :
a) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: faksem lub elektronicznej (email);
b) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji;
c) dokonując automatycznej rezerwacji przez system na stronie internetowej Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA (https://lubinowe.pl) lub innych stronach internetowych umożliwiających dokonanie rezerwacji miejsc noclegowych w Łubinowym Wzgórzu Eko Resort & Natural SPA
3. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail lub numer faksu dokument będący potwierdzeniem rezerwacji. Łubinowe Wzgórze nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu oraz błędne wypełnienie formularza przez Gościa. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wypełnienie danych w formularzu ponosi Gość.
4. Dane firmowe, niezbędne do wystawienia faktury VAT, prosimy wypełniać w momencie składania rezerwacji.
5. Obiekt Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu rezerwacji.
6. W przypadku rezerwacji gwarantowanej tj. potwierdzonej kartą kredytową, przelewem bankowym lub gotówką opłacie podlega 30% wartości pakietu/pobytu określonego w dokumencie potwierdzenia otrzymanego przez Gościa od Recepcji Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA. W przypadku rezerwacji 1-dniowych, wymagana jest opłata 100% wartości pobytu.
7. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w określonym terminie, powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
8. W okresie świątecznym, sylwestrowym, weekendów majowych i innych ofert specjalnych, Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA zastrzega sobie możliwość wprowadzenie odrębnych zasad rezerwacji.
9. Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA jest uprawnione do odmowy dokonania rezerwacji Gościowi, który w trakcie poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Łubinowego Wzgórza.

II. Anulowanie rezerwacji
1. W przypadku anulacji pobytu, za który wpłynęła kwota potwierdzająca rezerwację, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.
2. Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA może jednak zaproponować Gościowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 30 dni, w miarę dostępności posiadanych wolnych pokoi.
3. Niestawienie się Gościa w obiekcie Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji Łubinowego Wzgórza (dla rezerwacji zadatkowanych).
4. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w obiekcie Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA do godziny 18.00 (dnia przyjazdu) jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty).
5. Oferty świąteczne, sylwestrowe są bezzwrotne.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu, powinny być kierowane mailowo na adres: [email protected]
2. Personel Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

IV. Klauzula informacyjna
Szanujemy prywatność naszych Gości, w związku z czym udostępniamy niniejszą Klauzulę Informacyjną, aby każdy nasz Gość wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane i mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych usług.

Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA.

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych Łubinowe Wzgórze Dziąbor Ryszawa S.K.A.
Łąki 45A, 24-160 Wąwolnica
NIP: 7162834466; KRS: 0000936706(„Administrator”).

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Tobą lub podjęcia działań przed zawarciem umowy takich jak np. obsługa rezerwacji.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Administrator przetwarza też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności recepcji oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
rozwiązywanie sporów i reklamacji, windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
ochrona i zabezpieczenie działalności i mienia Administratora.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał następujące Twoje dane osobowe:
imię i nazwisko
adres zamieszkania
telefon
adres e-mail
PESEL
Nr dowodu osobistego
Nr karty kredytowej
nagrania przedstawiające wizerunek Twojej osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV).

4. Konieczność podania danych osobowych / konsekwencje niepodania
Podanie Administratorowi Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, w tym obsługi rezerwacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać rezerwacji i skorzystać z oferty Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA.

5. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, którym Administrator danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: podmiotom prowadzącym księgowość Administratora, dostawcom usług IT, konsultantom prawnym lub firmom windykacyjnym.
Naszym partnerom i dostawcom udostępniamy wyłącznie te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie ich usług na naszą rzecz.
Powyższe podmioty przetwarzają dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania rezerwacji czy umowy z Tobą oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych lub do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
a) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
b) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody
f) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
g) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Nie korzystamy w żadnym zakresie i stopniu z automatycznego podejmowania decyzji, a w szczególności z profilowania.

10. Kontakt z Administratorem
W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Ci praw skontaktuj się z Administratorem:
drogą poczty elektronicznej – na adres: [email protected]
pocztą tradycyjną – na adres: Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA, Łąki 45a, 24-160 Łąki

Załącznik dotyczący RODO dostępny tu: KLIK
polski